Add Top Menu

Algemene voorwaarden multivendor platform vzw Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel

Ondernemingsgegevens

VZW Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel; hierna WHO genoemd
Aarschotsesteenweg 417 3012 Wilsele
info@wilselehandelt.be
0478 535 711
0445.716.483
BE0445.716.483
RPR Afdeling Leuven

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel, een vzw met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 417 3012 Wilsele, BTW BE 0445.716.483 , RPR afdeling Leuven, (hierna ‘WHO’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten
uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van WHO moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door WHO aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden WHO niet.
WHO is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. WHO is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door WHO. WHOkan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

 Hier moet u een zo concreet mogelijke beschrijving geven van:

●       hoe de bestelprocedure via uw webshop verloopt (de
verschillende stappen om tot sluiting van het contract te komen), en

●       de mogelijke wijzen van betaling]

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

● via kredietkaart

● via bankkaart

 WHO is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 van de uitvoering van de overeenkomst, uw leveringsprocedure, leveringstermijn en eventuele leveringskosten].

 [Andere modaliteiten m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst beschrijven].

 Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Wilsele + 5 km

 De levering gebeurt door de betrokken handelaar op het multivendor platform van WHO.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. [leveringsmodaliteiten vermelden]  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan WHO. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de WHO was geboden.

 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de desbetreffende handelaar die via het WHO multivendor platform verkoopt.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van WHO te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij WHO

 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VZW Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel, Aarschotsesteeweg 417 3012 Wilsele 0478 535 711 info@wilselehandelt.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan WHO heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de desbetreffende handelaar die via het WHO platform heeft verkocht. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen

is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires,
en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt WHO en de desbetreffende handelaar die via het WHO platform heeft verkocht zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal WHO alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat WHO op de hoogte is gesteld

van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan WHO wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door WHO geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. WHO betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

● dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

●de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

● de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

● de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

● de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is
verbroken;

● de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

● de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

● overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

● de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

● de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

● overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

● de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding,
indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

● de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft
erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

● de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 Artikel 8: Garantie

 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de WHO klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan WHO.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant WHO zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van WHO  is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 535 711 via e-mail op info@wilselehandelt.be of
per post op het volgende adres Aarschotsesteenweg 417 3012 Wilsele Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover WHO beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op
het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt WHO zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 11: Privacy

 De verantwoordelijke voor de verwerking, WHO, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten

overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
De rechtsgronden zijn:. de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

 U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens

verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan WHO Aarschotsesteenweg 417 3012 Wilsele, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken
over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten aan WHO Aarschotsesteenweg 417 3012 Wilsele, info@wilselehandelt.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: namelijk alle betrokken aangesloten handelaars die via het verkoopspltaform van WHO hun producten aanbieden  Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy [URL].

 Artikel 12: Gebruik van cookies 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij
uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door WHO om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 14: Wijziging voorwaarden  

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van WHO Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook

wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).